ข้อมูลโครงการ

โครงการทุนคนไทย เป็นโครงการสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของคนไทย และสร้างแบรนด์ประเทศไทย สู่การผลิตสินค้าและบริการ อย่างมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 

 

เป็นการนำทุนทางปัญญาของชาติ ที่นำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้า และบริการไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกตลอดห่วงโซ่มูลค่า

 

โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะใช้ความเป็นไทยและความเป็นคนไทย เป็นทุนโครงสร้างการคิด เพื่อส่งผ่านเป็นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ จากการใช้ทุนความเป็นไทยและความเป็นคนไทยเป็นทุนหลัก

 

เริ่มตั้งแต่การสร้างฐานความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจิตสำนึก ต่อยอดเป็นการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทำให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาสู่แรงงานไทยทั้งระบบ 

 

นำไปสู่การพัฒนาทักษะคุณภาพของแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมของคนไทยทั้งประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

Visitors: 48,552