ที่มาโครงการ

         วัฒนธรรมเป็นทุนทางปัญญาของชาติและเป็นบ่อเกิดเอกลักษณ์ ที่สร้างให้คนไทยโดดเด่น แตกต่าง และสามารถนำมาขับเคลื่อนเป็นจุดแข็งของประเทศ ซึ่งไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบได้ 

 

โครงการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ทุนทางปัญญาของชาติ โดยให้คนไทยและความเป็นไทยเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างแบรนด์ของ ประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ที่มีวิสัยทัศน์

 

ประเทศไทยมีขีดความาสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรม"

 

โดยมีหลักการของยุทธศาสตร์

ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สู่การเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ในระดับโลก

ประเทศไทยสามารถนำความเป็นไทย (Thainess Capital) มาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นใจ

 

Visitors: 47,405