เจ้าของโครงการ

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสังคม สภาการศึกษา

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท    ด้านสื่อสารการตลาด  เกียรตินิยมอันดับ 1

                     DePaul University,Chicago USA

                     และ Awarded Diploma 

                     โดยทุน Direct Marketing  Association of Chicago,USA

ปริญญาเอก    วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้    
                     วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ประวัติการฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Training Programs)
Certified ThinkbuzanLicensed Instructor: creativity, thinking, innovation and learning: Cardiff, 2010
Certified NLP Master Practitioner, Dr Richard Bandler: London, UK 2010
Certified NLP Practitioner, Brain Train Academy, Eidenbergh, UK 2010
Certified Trining-the-trainer for International Business Etiquette and Protocol, Minding Manners: London, 2010
Visitors: 47,407