วัตถุประสงค์

จากหลักการดังกล่าวการขยายผลไปสู่การปฏิบัติการตามนโยบาย (Policy Implementation) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

1)      พัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจของคนไทย ในวัฒนธรรมไทยที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

2)      พัฒนากระบวนการสร้างทุนทางปัญญาโดยใช้ความเป็นไทยเป็นตัวขับเดลื่อนและเป็นฐานขององค์ความรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่า (Thainess ServiceProcess) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

3)      เชื่อมโยงกระบวนไปสู่ภาคบริการ และการประเมิน การวัดผล ตลอดจนมาตรฐานในระดับต่างๆ โดยอ้างอิงทุนแห่งความเป็นไทยเป็นตัวหลักในกระบวนการขับเคลื่อนประเทศ

4)      เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่มศักยภาพของคนไทยในทุกภาคส่วน เพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคนมารวมกัน (Thainess as National Intellectual Capital for Value Creation) เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ของประเทศ (Thainess as National Branding) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( National Competitiveness) ในการเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน 2015

5)      เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน

  

Visitors: 47,407