เป้าหมาย

1) พัฒนากระบวนการเชิงสังคม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) พัฒนากระบวนการสร้างและการขับเคลื่อนทุนทางปัญญาของชาติ

3) เพื่อบูรณาการและการจัดการความรู้เพื่อสร้างหลักสูตรการบริการวัฒนธรรม Thainess Capital ที่สามารถนำไปการฝึกอบรม และขยายผลอย่างเป็นระบบทั้งภายในและนอกประเทศ

4) นำกระบวนการและหลักสูตรดังกล่าวไปขยายผลและแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันในประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค (Regional Economic Multiplier for Value Co-Creation) และในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

 

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP

- ผู้ผลิตสินค้ากองทุนหมู่บ้าน

- ผู้ปฏิบัติงาน / แรงงานไทย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่จากวัฒนธรรมความเป็นคนไทยซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า

2. การนำทุนคนไทยสร้างยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นระบบ และสามารถต่อยอดในการสร้างทุนใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

3. การสร้างธุรกิจ และอุตสาหกรรมใหม่ โดยต่อยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งในโลก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

 

Visitors: 47,404