แนวคิดยุทธศาสตร์

หลักการของยุทธศาสตร์ ทุนคนไทยเมื่อนำไปสร้างเป็นกระบวนการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 3 ประการ ได้แก่

1. ช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนาศักยภาพจากทุนที่มีอยู่ในตัว

2.   ช่วยกระจายรายได้ถึงระดับรากหญ้า เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

3.   ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

หลักการดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่น แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีอยู่แล้วในแต่ละ หมู่บ้าน 70,000 กว่าแห่งทั่วประทศ

นำไปสู่การยกระดับสินค้าและบริการของประเทศไทย กลายเป็น นวัตกรรมที่มีตราสินค้าชัดเจนมากกว่า 70,000 ตรา ที่แตกต่างจากสินค้าและบริการของประเทศอื่นๆ เพื่อรองรับการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

ยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” เป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ทุนบุคคล ทุนบริการ และทุนสินค้า

ทุนบุคคล (Personomics) เป็นขั้นตอนของการคิดใหม่ (Re-Thinking) โดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาในการเพิ่มมูลค่า (Value Creation) นำไปพัฒนาคน มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การปรับระดับจิตใต้สำนึก ไปสู่ระดับจิตสำนึก จนกลายเป็นภาษากายที่สามารถสื่อสร้างได้แบบมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้บุคคล อาทิ NPL, Mind Map และ Cognitive Tools

ทุนบริการ (Serviconomics) เป็นขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ (Re-Brand) โดยการพัฒนาภาษาบริการแห่งชาติ ด้วยบุคลิกลักษณะของคนไทยจากสัมผัสทั้ง 7 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างมีเอกลักษณ์

ทุนสินค้า (Thainess Products) เป็นขั้นตอนพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลก (Re-Product) โดยการใช้ภูมิปัญญาไทยนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นในเวทีโลก

 

กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถยกระดับให้ “ทุนคนไทย” หยั่งรากสู่เศรษฐกิจใหม่ โดยจะต้องจัดกิจกรรม ส่งเสริมทั้งระดับชุมชนทั่วประเทศ ระดับองค์กรทุกขนาด และระดับบุคคลตั้งแต่ชั้นผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ไปจนถึงผู้ปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความชำนาญ ซึ่งทำได้ไม่ยาก เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคน เพียงแค่สร้างกระบวนการนำไปใช้ประโยชน์ให้เด่นชัดอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน และสามารถวัดผลได้ชัดเจนเท่านั้น

 

Visitors: 48,552