การดำเนินงาน

โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

     1)  ระดมความคิด และการพัฒนาองค์ความรู้ ตามหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้วัฒนธรรม และระบบการแก้ปัญหาเชิงสังคม โดยจัดทำแบบจำลอง(Modeling) ในประเทศไทยใน Phase แรก

2)  ทดสอบและพัฒนา Model โดยอ้างอิงการระดมความคิดและการจัดทำแบบสอบถามจากคนไทยในประเทศต่างๆ

3)  พัฒนากระบวนการ และหลักสูตรบริการวัฒนธรรม Thainess เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ และทดสอบหลักสูตรดังกล่าวในบริการด้านต่างๆ ในประเทศไทยในสาขาบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

4)  ทดลอง และนำร่องการฝึกอบรม และการเรียนรู้ในประเทศนำร่อง 10 ประเทศตลอดจน นำผลของการฝึกอบรม มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้นแบบไปสู่ การพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ มาตรฐาน และ การประเมินผล

5)  ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และประเทศนำร่องที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 

Visitors: 50,329