การอบรม

การอบรมหลักสูตร "ทุนคนไทย"

หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายโดยตรง หากสามารถนำยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” ไปพัฒนาองค์กรและบุคลากร จะทำให้เกิดการสร้างเครื่องมือพัฒนามูลค่าเพิ่มได้ อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน ธุรกิจด้านท่องเที่ยว บริการ และการผลิตสินค้าด้านวัฒนธรรม ฯลฯ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรของยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” คือ การสร้างเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด

 

 

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ผู้ที่สามารถเข้าอบรมในโครงการ “ทุนคนไทย” จะมีอยู่ในทุกระดับ ได้แก่

ระดับองค์กร (Organization Branding)

  • องค์กรชุมชน (Community Branding)
  • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • ผู้ประกอบการระดับสากล (Inter Brand)

ระดับบุคคล (Personal Branding)

  • ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
  • ผู้บริหารระดับกลาง (Supervisor / Manager)
  • พนักงาน / ผู้ปฏิบัติงาน (Skill Labor)

 

การอบรมที่ผ่านมา ได้แก่

     - การบรรยายที่บ้านหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์

     - การบรรยายที่โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

     - การบรรยายที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

     - การบรรยายที่กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร 

 

 

Visitors: 48,552