บทความ

เปิดยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย”
ยกระดับท้องถิ่นไทย…สู่เวทีโลกอย่าง “ผู้นำ”
โดย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี - 22 สิงหาคม 2556

ขณะที่โลกกำลังจัดระเบียบใหม่ในแทบทุกด้าน ผู้ที่เท่าทันจึงจะรอดสู่ อนาคตอย่างยั่งยืน ประเทศไทยทุกวันนี้ก็ต้องเผชิญภาวะผันผวนมากมาย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางปัญญาสร้างสรรค์ (Intellectual Capital) และการสร้างแบรนด์แห่งชาติ (Country as a brand)

ได้เสนอยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” แก้ปัญหาชาติ ยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในเวทีโลกใหม่ โดยเรียกร้องหน่วยงานต่างๆ เร่ง “พัฒนาทักษะทุนคนไทย” เพื่อสร้างพลังทุนคนไทย ทั้ง 67 ล้านเฟือง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ชาติ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ก่อนสายเกินไป

 

 

ประเทศไทยจะปรับตัวรับมือกับความผันผวน และก้าวสู่โลกใหม่ได้อย่างผู้นำ จะต้องสร้างประเทศให้เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge&skill-basedSociety) ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยยกระดับการเมืองและสังคม ให้ก้าวไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภูมิปัญญาอันเป็นมรดกชาติ เพื่อนำพาคนทั้งหมดสู่อนาคตอย่างมี รากฐานแข็งแรง 

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้ทำการศึกษายุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” มาตั้งแต่ ปี 2549 เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่จะแปลงภูมิปัญญาของชาติ นำไปสู่กระบวนการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างแท้จริง ด้วยเล็งเห็นว่า

“ทุนคนไทย คือ DNA ของชาติ และเป็นทุนที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ เรามีทุนวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางปัญญาของชาติ และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หากนำมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนและจุดแข็งของประเทศ ก็จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นผู้นำในเวทีโลกอย่างที่ไม่มีชาติใดลอกเลียนแบบได้”

“ความเป็นคนไทย” (Thainess Capital) นั้น สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศได้

“ทุนคนไทย” (Thainess Capital) เป็นทรัพย์สินที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพกาล ไม่ต้องซื้อหา มีอยู่ในคนไทยทุกคน และใช้ได้ไม่มีวันหมด

หลักการของยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” เมื่อนำไปสร้างเป็นกระบวนการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 3 ประการ ได้แก่
1. ช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพจากทุนที่มีอยู่ในตัว
2. ช่วยกระจายรายได้ถึงระดับรากหญ้า เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักการดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่น แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีอยู่แล้วในแต่ละหมู่บ้าน 70,000 กว่าแห่งทั่วประทศ นำไปสู่การยกระดับสินค้าและบริการของประเทศไทย ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่มี ตราสินค้าชัดเจนมากกว่า 70,000 ตรา ที่แตกต่างจากสินค้าและบริการของประเทศอื่นๆ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” เป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ทุนบุคคล ทุนบริการ และทุนสินค้า

ทุนบุคคล (Personomics) เป็นขั้นตอนของการคิดใหม่ (Re-Thinking) โดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาในการเพิ่มมูลค่า (Value Creation) นำไปพัฒนาคน มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การปรับระดับจิตใต้สำนึก ไปสู่ระดับจิตสำนึก จนกลายเป็นภาษากายที่สามารถสื่อสร้างได้แบบมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้บุคคล อาทิ NPL, Mind Map และ Cognitive Tools

ทุนบริการ (Serviconomics) เป็นขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ (Re-Brand) โดยการพัฒนาภาษาบริการ แห่งชาติ ด้วยบุคลิกลักษณะของคนไทยจากสัมผัสทั้ง 7 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างมีเอกลักษณ์

ทุนสินค้า (Thainess Products) เป็นขั้นตอนพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลก (Re-Product) โดยการใช้ภูมิปัญญาไทยนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นในเวทีโลก

กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถยกระดับให้ “ทุนคนไทย” หยั่งรากสู่เศรษฐกิจใหม่ โดยจะต้องจัดกิจกรรม ส่งเสริมทั้งระดับชุมชนทั่วประเทศ ระดับองค์กรทุกขนาด และระดับบุคคลตั้งแต่ชั้นผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ไปจนถึงผู้ปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความชำนาญ ซึ่งทำได้ไม่ยาก เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคน เพียงแค่สร้างกระบวนการนำไปใช้ ประโยชน์ให้เด่นชัดอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน และสามารถวัดผลได้ชัดเจนเท่านั้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระดับหมู่บ้าน จึงมีภารกิจโดยตรงที่จะเป็นผู้นำในสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อต่างๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรม “ยุทธศาสตร์ทุนคนไทย” เพื่อสร้างกระบวนการจัดการทุนคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะใหม่ให้คนทุกกลุ่มรับมือกับความผันผวนที่เผชิญอยู่ได้ อย่างเป็น “ผู้นำ” ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

Visitors: 50,329