ทำไมต้อง "ทุนคนไทย" ?

    

โดย  ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี 

 

ทำไมต้องมีโครงการทุนคนไทย ?

ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์เปลี่ยนสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม รวมถึงกระแสลูกใหม่ต่อมาคือการก้าวเข้าสู่สังคมข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกระแสต่างๆเหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่เองทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างมากมาย ทำให้มนุษยชาติเปลี่ยน
แนวและวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่เริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งนั่นหมายถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้กลืนเอาคุณค่าของการนำสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ให้ลดระดับลง จนอาจจะมีหลายคนมองข้ามความสำคัญที่เกิดขึ้น”

ทุนคนไทยคืออะไร ?

น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีที่จะนำเอา มรดกอันมีคุณค่าของคนมาเป็นทุนทำกำไรให้กับตัวเราเองได้อย่างไร น่าเสียดายที่เราส่วนใหญ่ยังนึกไม่ออกที่จะนำเอาตำนานอันมีคุณค่ามาทำกำไรให้กับตัวเราเองได้อย่างไร

นำทุนคนไทยมาใช้ได้อย่างไร?

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน และยังเป็นการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ทุกคนจึงต้องรู้จักการ “ค้นหา” และ “ใส่ใจ” นำต้นทุนที่ทุกคนมีอยู่ที่เป็นนามธรรม ความเป็นไทยที่ติดตัวมาจากสายเลือดบรรพบุรุษ ทุนติดตัวมาแต่ชาติกำเนิด ทุนที่มีอยู่ในตัวคนไทย นำมาประยุกต์ ปรับใช้ พัฒนาต่อยอด ที่เกิดจากพลังศรัทธา และความเชื่อทางจิตวิญญาณ กระตุ้น ผลักดัน ให้คนไทย เกิดความคิด “ค้นหา ทุน” ความสามารถของตังเองที่มีในตัว
    • สร้างจุดขายในรูปสินค้าและบริการ 
    • สร้างโอกาสและความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยอื่นๆ ส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน ประเทศ 

สิ่งใดที่ช่วยสะท้อนความเป็นทุนคนไทย ?

พลังศรัทธาที่“ยิ่งใหญ่” ในความรู้สึกของคนต่างชาติ เป็นความรู้สึกที่เมื่อได้สัมผัสก็จะรับรู้ ซึ่งคนไทยสามารถสะท้อนตัวตนความเป็น “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์เฉพาะ” ของคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่ง โครงการทุนคนไทยให้นิยามว่า “Ness” หมายถึงสภาวะ.......... เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การยิ้ม ความมีน้ำใจ หรืออีกมากมายที่สื่อออกมาถึงความเป็นตัวตนและคุณลักษณะพิเศษ

Ness จึงเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น Thainess, Asia ness หรือแม้กระทั่ง World ness ทุกแห่งทุกที่จึงต้องมี Ness เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สัมผัสได้

ส่งเสริมอย่างไร…ให้เกิดทุนคนไทย ?

หากไทยทุกคนสามารถค้นหา “จุดเด่น” อันเป็น “จุดแข็ง” ที่มีอยู่ในตัวตนของไทยทุกคน นำมาพัฒนาและต่อยอด จนกลายเป็น “จุดขาย” ในรูปของสินค้าและบริการได้ เป็นการสร้างความสำเร็จในเกิดความเข้มแข็งของคนในชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่สากล โดยต้องเร่งส่งเสริมให้คน นึกถึงคุณค่าของความเป็นคน และการใช้ทรัพยากร หรือต้นทุนมนุษย์ที่อยู่ในตนเองนำออกมาใช้ในเพื่อให้เกิดปรากฎการณ์ “SOUL MADE” คือ ทำด้วยใจใช้ฝีมือ

โครงการทุนคนไทยดีอย่างไร ?

ดังนั้น โครงการ ทุนฅนไทยจะเป็นรากฐานที่ดีต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของไทยทุกคน ส่งต่อความมั่นคงดังกล่าวไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการดำรงอยู่ของความเป็นชนชาติไทยและประเทศไทย ให้ยืนยาวและยั่งยืนสืบต่อไปให้มากยิ่งๆ ขึ้น

กระทั่ง สามารถนำสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และกว้างไกลยิ่งกว่า นั่นคือ การทำให้เกิดสภาวะ “จากกว่า 60 ล้านทุนฅนไทย สู่กว่า 600 ล้านทุนชาวอาเซียน และอีกกว่า 6,000 ล้านทุนมนุษยชาติ”

โครงการ “ทุนคนไทย” จึงเป็นโครงการที่ผลักดันให้คนไทยมีจุดเข้มแข็งร่วมกัน พร้อมยกระดับสินค้าและบริการสู่ สากลในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจ ที่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก.....

 

Visitors: 48,548