สมมุติฐานที่ 3

 

จากสมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า "ทุนของคนไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างขีดความสามารถทุนมนุษย์ เทียบเท่ากับ การพัฒนาทุนทางปัญญาซึ่งมีส่วนช่วยในเพิ่มสภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้น."

สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากทั้ง 2 แหล่งจากการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาในเชิงลึก เราพบว่าการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ จากภูมิปัญญาแบบไทย ความเชื่อและค่านิยมที่สนับสนุนการสร้างทุนทางปัญญาของไทยให้เพิ่มพูน

สำหรับที่ชีวาศรม ที่เป็นธุรกิจด้านการบริการของไทย  ที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานปรัชญาพุทธศาสนามแบบไทย กับภูมิปัญญาตะวันออกแบบไทย  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  เพื่อสร้างสมดุลในใจ  กาย และจิตวิญญาณ ด้วยวิธีนี้มีความรู้ทุนทางปัญญาของไทย จะสามารถปฏิบัติต่อลูกค้า  เข้าใจความต้องการลึกลงไปของลูกค้าอย่างแท้จริง

ภัตตาคารช้างสีน้ำเงิน ที่เน้นประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในฐานะที่คุณภาพสำคัญที่สุด ภาพลักษณ์ของประเทศไทย  ที่มีเทคนิคการปรุงอาหารที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ

เป็นตราสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลก ได้รับการบริหารจัดการโดยการใช้ตราสัญลักษณ์ “ประเทศไทย” เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การปรุงอาหาร โดยการนำสิ่งที่ดีที่สุดของคนไทยไปทั่วโลก

จิม ทอมป์สันใช้วิธีการผลิตอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบไทยในการกำหนดสูตร เพื่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อวัสดุทำด้วยมือ สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  จากผู้เลี้ยงไหมไปยังโรงงาน  อุตสาหกรรมไหมไทยต้องการความคิดสร้างสรรค์ดั้งเดิมของไทย ที่จะคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ

โดยสรุป ทุนคนไทยที่มีผลต่อทุนที่จับต้องไม่ได้  และทุนมนุษย์ได้แสดงให้เห็นผลกระทบโดยตรงในเชิงบวก ซึ่งได้มีส่วนร่วมทางบวกกับการสร้างมูลค่าตลาดดังกล่าว

 

 

Visitors: 65,361