หลักสูตร


หลักสูตร “ทุนคนไทย” : การเรียนรู้สำหรับคนทุกระดับ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากสามารถนำยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” ไปพัฒนาองค์กรและบุคลากร จะทำให้เกิดการสร้างเครื่องมือพัฒนามูลค่าเพิ่มได้ อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน ธุรกิจด้านท่องเที่ยว บริการ และการผลิตสินค้าด้านวัฒนธรรม ฯลฯ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรของยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” คือ การสร้างเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด

 

 

Visitors: 47,404