4 หลักสูตร

หลักสูตร “ทุนคนไทย” เพื่อการพัฒนา ทุนบุคคล ทุนบริการ ทุนชุมชน และทุนภาษาอังกฤษและความรู้อาเซียน เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Leader Productivity and Leader Skills Enhancement) พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

หลักสูตร “ทุนคนไทย” สามารถแบ่งเป็น Module ได้ 4 Module ดังนี้

หลักสูตร 1 : ทุนบุคคล (Personomics) เป็นขั้นตอนของการจัดการความรู้บุคคล (Personal Knowledge Management) โดยใช้ทุนทางทางปัญญา (Intellectual Capital)  และการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) ในการสร้างศักยภาพผู้นำ (Leadership Competency Building)
ทั้งด้านการคิด (Thinking) ความสร้างสรรค์ (Creativity) แรงบันดาลใจ (Inspiration) ทัศนคติ  (Attitude) วิสัยทัศน์ (Vision) การเรียนรู้ (Learning) และนวัตกรรม (Innovation)  โดยมีกระบวนการ (Learning Pathways) เริ่มตั้งแต่การปรับระดับจิตใต้สำนึก (Unconscious Awareness) ไปสู่ระดับจิตสำนึก (Conscious Competency) จนกลายเป็นแรงบันดาลใจสู่ศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้บุคคล (Cognitive Tools) อาทิ NLP (Neuro Linguistic Programmings), Mind Map, First-Impression Management 

 

หลักสูตร 2 : ทุนบริการ (Serviconomics) เป็นการพัฒนาทักษะของผู้นำในด้านจิตบริการ (Service Mind Capital) โดยใช้ 7-Sense Model สู่การพัฒนาทุนบุคลิกภาพของผู้นำเพื่อพัฒนาการสร้างความประทับใจในการสื่อสาร (Self-Presentation) โดยใช้การสื่อสาร “ภาษาบริการแห่งชาติ”  (Thainess Service Language) สู่การพัฒนาศักยภาพและทักษะการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้นำ (Business Etiquette)

 

หลักสูตร 3 :ทุนชุมชน (Community Branding)เป็นขั้นตอนพัฒนาเอกลักษณ์ (Identity Management) และสร้างแบรนด์ให้แต่ละชุมชนให้มีศักยภาพ  โดยการใช้ภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนมาสร้างความโดดเด่น นำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่าง ใช้ทุนวัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าไทย (Country as a brand) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก

 

หลักสูตร 4 : ทุนภาษาอังกฤษ และความรู้อาเซียน ที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร (Essential English for AEC) เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร และความรู้อาเซียน เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 

 

Visitors: 50,326