เครืองมืออบรม

เครื่องมือที่ใช้อบรม

            1. แผนที่ความคิด (Mind Map)

            2. โปรแกรมจิตใจ ภาษา และความคิด (NLP : Neuro Linguistic Programming)

            3. โมเดลประสาทสัมผัสทั้ง 7 (7 Sense Model)

            จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่นำไปใช้ในการอบรมนั้น เป็นการนำทุนทางปัญญาของชาติ ซึ่งก็คือ
“ทุนคนไทย” นั่นเอง เป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นรากฐานองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องสู่การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นที่ยอมรับระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป 

 

 

Visitors: 47,404