สิ่งที่ได้จากการอบรม

 

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้วคาดว่าจะได้รับ

 

1. จะสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด

 

2. เกิดตราสัญลักษณ์ขององค์กร หน่วยงาน ประเทศ เพื่อการแข่งขัน และการเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการในระดับอาเซียน ตลอดจนระดับโลกต่อไป

 

3. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน

         

ดังนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของคนไทยในทุกภาคส่วน เพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคนมารวมกัน (Thainess as National Intellectual Capital for Value Creation) เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ของประเทศ (Thainess as National Branding) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ในการเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558  

           

 

 

Visitors: 48,548