รถเช่าเชียงใหม่ ขับไปเที่ยวไปแบบชิวที่ดอยอ่างขาง เที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ

โดย: รถเช่าเชียงใหม่ [IP: 124.121.185.xxx]
เมื่อ: 2019-03-19 10:40:14
ท่องเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีของการวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พื้นที่ในรับผิดชอบรวมทั้งหมดประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "ให้เขาช่วยตัวเอง" เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อนรถเช่าเชียงใหม่ เยี่ยมหมู่บ้านนอแล สัมผัสวิถีชีวิตชาวปะหล่อง อดีตชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ บริเวณพรมแดนไทย-พม่าท่องเที่ยวชมหมู่บ้านขอบด้ง สัมผัสบรรยากาศและชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามูเซอ โดยมีมัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ที่ชาวเขาเผ่า มูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงนั้นได้อาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี จึงมีรูปแบบของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นได้รับการส่งเสริมมาจากโครงการหลวงในด้านการเกษตร และบริการด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแค เป็นกำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ) บริเวณหน้าหมู่บ้านจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของ ชาวมูเซอ โดยชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โดยที่ไม่เข้าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไป และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็ก ๆ อีกด้วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 57,075