แนวคิดโครงการ

“ทุนคนไทยสู่สากล”

(WORLD THAINESS CAPITAL)

                   ทุนคนไทย (Thainess Capital) เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวคนไทยทุกคน ที่สามารถนำมาขับเคลื่อนสินค้าและบริการของประเทศอย่างโดดเด่นและแตกต่าง

                   เป็นจุดแข็งของประเทศที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

                   ความเป็นคนไทย (Thainess as New Capital) นั้นสามารถนำความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจของประเทศ

                   โดยความเป็นคนไทยนั้น มีความโดดเด่นด้านการบริการที่ได้รับการยกย่องและยอมรับในระดับโลกมาเป็นเวลายาวนาน ในอุตสาหกรรมการบริการนั้นประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ 1 ในระดับโลก (World-Class Service) มาโดยต่อเนื่อง อาทิ

                   โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok

                   Jim Thompson

                   ชีวาศรม

                   การบินไทย

                   ร้านอาหาร Blue Elephant

                   และ ธุรกิจและบริการอื่นๆ อีกมากมาย

                   เป็นที่เด่นชัดว่า คนไทยเป็นผู้ให้บริการที่ประทับใจ (Thainess Service Mind as New Capital) และทำให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำถึงความเป็นเลิศด้านบริการ (Best- Practice in Service) มาเป็นเวลาช้านาน

                   ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา ภาษาบริการโดยใช้ความเป็นไทยเป็นทุนและคนไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนออกมาเป็นบริการสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ (Thainess Capital as World-Class Service Language Best-Practice)

                   จากแนวความคิดดังกล่าว การพัฒนายุทธศาสตร์โดยใช้ทุนทางปัญญาเป็นทรัพยากรหลัก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ในการนำทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนทุนมนุษย์

                   เพื่อการสร้างความพร้อมของแรงงาน การมีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานที่เข้มแข็ง การสร้างสังคมแห่งผู้ประกอบการ การสร้างประเทศบนเศรษฐกิจฐานความรู้ สู่ระบบการผลิตสินค้าและบริการ

                   โดยใช้ทักษะความเป็นคนไทยในการให้บริการ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสู่การสร้างความสำเร็จของการเป็นผู้นำการบริการในระดับโลก

                   ด้วยกรอบแนวคิด “ World Thainess Capital” เพื่อนำทุนคนไทยสร้างสรรค์สินค้าและบริการสู่สากล จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำตลอดห่วงโซ่มูลค่า

   

Visitors: 48,552