วัตถุประสงค์

จากหลักการดังกล่าวการขยายผลไปสู่การปฏิบัติการตามนโยบาย (Policy Implementation) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1) พัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจของคนไทย ในวัฒนธรรมไทยที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นทั้งภายมน และภายนอกประเทศ
2) พัฒากระบวนการสร้างทุนทางปัญญาโดยใช้ความเป็นไทยเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นฐานของอองค์กรความรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่า (Thainess ServiceProcess ) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
3) เชื่อมโยงกระบวนไปสู่ภาคบริการ และการประเมิน การวัดผล ตลอดจนมาตรฐานในระดับต่าง ๆ โดยอ้างอิงทุนแห่งความเป็นไทยเป็ฯตัวหลักในกระบวนการขับเคลื่อนประเทศ
4) เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของคนไทยในทุกภาคส่วน เพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคนมารวมกัน (Thainess as National Intellectual Capital for Value Creation) เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ของประเทศ (Thainess as National Branding) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ในการเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน 2015
5) เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน
Visitors: 53,884