CV ผู้ก่อตั้ง

ดร.หญิง ฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี

ปัจจุบัน
- ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์ทุุนคนไทย
- ที่ปรึกษาา และผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อำนวยการใหญ๋จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ)
- ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กองทัพบก
- ที่ปรึกษา คลังสมอง วปอ.
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล, วุฒิสภา
- ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป)
ประวัติการศึกษา
- ปริญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญาโท ด้านสือสานการตลาด เกียรตินิยมอันดับ 1 DEPAUL UNIVERSITY, CHICAGO USA และ AWARDED DIPLOMA โดยทุนของ DIRECT MARKETING ASSOCIATION OF CHICAGO, USA
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการความรู้ ด้านการจัดการ ทุนทางปัญญาความเป็นไทย วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
skills
ประวัติการฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Certified Thinkbuza Licensed Instructor:creativity, thinking, innovation and learning: Cardiff, 2010
- Certified NLP Master Practitioner, Dr Richard Sandler: London, UK 2010
- Certified NLP Practitioner, Brain Train Academy, Eidenbergh, UK 2010
- Certified Training-the-trainer for International Business Etiquette and Protocol, Minding Manners: London, 2010
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้รางแรงบันดาลใจ และอุดมการณ์ความรักชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทุนทางปัญญา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมจิตสำนึก ความเป็นไทย ความเป็นคนไทย และความเป็นชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทุนมนุษย์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คนไทย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยุทธศาสตร์ ปรองดองสมานฉันท์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ (MIND-MAP)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมจิต, สมอง และ ภาษา (NLP)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้นแบบ และภาษาบริการด้วยอัตลักษณ์ไทย
ผลงานที่ผ่านมา กองทัพ
- โครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เข้าสู่กระบวนการอบรมอาสาสมัครรักประเทศไทย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป
- โครงการฝึกอบรมวิทยาการ (TRAIN THE TRAINER) และประชาสัมพันธ์ แนวทางการสืบสานศาสตร์พระราชา ติดอาวุธทางปัญญาสู่ ปณิธานเพื่อประเทศไทย ตามแนวทางยุทธศาสตร์ "ทุนทางปัญญาไทย"
ผลงานที่ผ่านมา
ภาคราชการ ที่รึกษาด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
กระทรวงสาธารณสุข
- โครงการ "รวมพลังเยาวชนไทย...ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์" กรมควบคุมโรค
- โครงการ "ออร์ทิสติก" กรมสุขภาพจิต
- โครงการรณรงค์ "มหกรรม พิชิตภัย..ไข้เลือดออก" กรมควบคุมโรค
- โครงการรณรงค์ "รถปลอดเหล้า...เราปลอดภัย" กรมควบคุมโรค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการ "GIVE MOM GIVE THE EARTH...ให้แม่เหมือนให้โลก"
- โครงการ "เทิดพระเกียรติ เหลือง - ฟ้า มหามงคล"
- โครงการ "COUNT DOWN 45 วัน ลดถึงพลาสติก ลดโลกร้อน"
- โครงการ "ก่อนจะถึงวันน้ำท่วมโลก"
กรมประชาสัมพันธ์
- โครงการ "การจัระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว"
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- โครงการ "มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ปี กรมวิชาการเกษตร" กรมวิชาการเกษตร
- โครงการผลิตและเผยแพร่สปอตรณรงค์เรื่อง "ปุ๋ยปลอม" กรมวิชาการเกษตร
- โครงการ "สหกรณืไทยเข้มแข็ง" กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
- โครงการ "ภาคภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย" สำนักงานมาตรฐษนผลิตภัฒฑ์อุตสาหกรรม
- โครงการ "มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน" สำนักงานมาตบษนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรางคมนาคม
- กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- โครงการ "ขับชี่ปลอดภัย...อุ่นใจตลอดทาง"
- โครงการประชาสัมพันธ์ "ประมูลทะเบียนรถผ่านสื่อจอโฆษณา"
ผลงานที่ผ่านมา
ภาคเอกชน ที่ปรึกษาด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
- มายด์แชร์
- บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
ผลงานด้านการสร้างสรรค์บทเพลง เสริมสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ความรักชาติ
หมวด บทเพลงเทิดพระเกียรติ
- เพลงเทิดพระเกียรติ ปณิธานเพื่อพ่อ
- เพลงเทิดพระเกียรติ มหาสตรีแห่งแผ่นดิน
- เพลงเทิดพระเกียรติ พระเทพแห่งไทย
หมวด บทเพลง สร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ความรักชาติ
- เพลง จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
- เพลง ปฏิธานเพื่อประเทศไทย
- เพลง บ้านประเทศไทย
- เพลง เพื่อเธอประเทศไทย
- เพลง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- เพลง อาสาสมัครรักประเทศไทย
- เพลง บอกรักประเทศไทย
- เพลง ไทยประสานใจ
- เพลง กอดคนไทย
- เพลง อยู่เพื่อใคร
- เพลง บอกรักขับขี่ปลอดภัย
- เพลง ทุนคนไทย
- เพลง นี่คือเมืองไทย


Visitors: 53,884