ทุนทางปัญญาชาติ... สู่ระดับโลก


ทุนทางปัญญาของชาติ... สู่ระดับโลก

โดย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี

ขณะที่โลกกำลังจัดระเบียบใหม่ในแทบทุกด้าน ผู้ที่ก้าวทันสถานการณ์เท่านั้นจึงจะรอดสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ประเทศไทยทุกวันนี้ก็ต้องเผชิญภาวะผันผวนมากมายเช่นกัน ท่ามกล่างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ และสังคม ก็ตาม ดังน้้นการที่จะเติบโตภายใต้ภาวะวิกฤติเช่นนี้ คนทั้งชาติต้องมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงสามารถร่วมแรงร่วมใจฟันผ่ามรสุมแห่งโลกาภิวัฒน์ไปจนตลอดรอดถึงฝั่ง
ยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อนี้ จะอยู่ที่การพัฒนาทุนทางปัญญาสร้างสรรค์ (Intellectual Capital) และสร้างตราสัญลักษณ์แห่งชาติ (Country as b brand) ขึ้นมาใช้เป็นสื่อกลางแสดงออกถึงความเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อเพิ่มพูนด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงบนฐานภูมิปัญญาแห่งชาติให้ทัดเทียมอารยประเทศ
ดังนั้น "ทุนคนไทย" จึงหมายถึงทุนวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางปัญญาของขาติ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่มีใครลอกเลียนแบบได้สามารถสือบทอดความเป็น DNA ของชาติสู่คนในชาติได้จากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วคน หากนำมาสร้างสรรค์ให้กล่ายเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นจุดแข็งของประเทศ ก็จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นผู้นำในเวทีโลกอย่างที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่จะให้ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมาตรฐานการผลิตเดียวกัน มีการริเริ่มกลไกการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุนอย่างเสรี รวมทั้งลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในกลุ่ม จนนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาชีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคสังคม ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างอื่นเนื่องแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา "คนไทย" ให้เป็นผู้นำในสาขาที่เชี่ยวชาญด้วยทุนทางปัญญา เพื่อพร้อมรับประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ
คู่มือ "ทุนคนไทย" นี้จึงเสนอแนวทางต่อยอดทุนทางปัญญาของชาติ มาใช้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจ เพิ่มศักยภาพของแรงงาน ฝีมือไทย โดยอาศัญทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ผสมผสานกับทุนขององค์กร และทุนของกระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้าง มาตรฐานสินค้า และสร้างภาษาบริการแห่งชาติ ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ผู้เขียนหวังว่าคู่มือ "ทุนคนไทย" จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจค้นหาทุนคนไทยในตัวเอง เพื่อต่อยอดให้แก่ตนเอง ทั้งยังสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้ และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างผู้นำ
Visitors: 53,883