เป้าหมาย


1) พัฒนากระบวนการเชิงสังคม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) พัฒนากระบวนการสร้างและการชับเคลื่อนทุนทางปัญญาของชาติ
3) เพื่อบูรณาการและการจัดการความรู้เพื่อสร้างหลักสูตรการบริหารวัฒนธรรม Thainess Captial ที่สามารถนำไปการฝึกอบรม และ ขยายผลอย่างเป็นธรบบทั้งภายในและนอกประเทศ
4) นำกระบวนการและหลักสูตรดังกล่าวไปขยายแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันในประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค (Regional Econnomic Multiplier for Value Co-Creation) และในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
- ผู้ผลิตสินค้ากองทุนหมู่บ้าน
- ผู้ปฏิบัติ / แรงงานไทย
กลุ่มเป้าหมาย
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่จากวัฒนธรรมความเป็นคนไทยซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า
2. การนำทุนคนไทยสร้างยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่ภาคปฏิบัติเป็นระบบ และสามารถต่อยอดในการสร้างทุนใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
3. การสร้างธุรกิจ และอุตสาหกรรมใหม่ โดยต่อยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งในโลก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
Visitors: 53,882