ทำไมต้อง “ทุนคนไทย” ?

โดย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี

ทำไมต้องมีโครงการทุนคนไทย ?
ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์เปลี่ยนสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม รวมถึงกระแสลูกใหม่ต่อมาคือการก้าวเข้าสู่สังคมข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกระแสต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีิวติของคนในปัจจุบัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างมากมาย ทำให้มนุษยชาติเปลี่ยนแนวและวิถีชิวิตการดำเนินชีวิตที่เร่ิมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งนั้นหมายถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้กลืนเอาคุณค่าของการนำสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ให้ลดระดับลง จนอาจจะมีหลายคนมองข้ามความสำคัญที่เกิดขึ้น
ทุนคนไทยคืออะไร ?
น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รุ้จักวิธีที่จะนำเอา มรดกอันมีคุณค่าของคนมาเป็นทุนทำกำไรให้กับตัวเราเองได้อย่างไร น่าเสียดายที่เราส่วนใหญ่ยังนึกไม่ออกที่จะนำเอาตำนานิันมีคุณค่ามาทำกำไรให้กับตัวเราเองได้อย่างไร
นำทุนคนไทยมาใช้ได้อย่างไร ?
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน และยังเป็นการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ทุกคนจังต้องรู้จักกการ "ค้นหา" และ "ใส่ใจ" นำต้นทุนที่ทุกคนมีอยู่ที่เป็นนามธรรม ความเป็นไทยที่ติดตตัวมาจากสายเลือดบรรพบุรุษ ทุนติดตัวมาแต่ชาติกำเนิน ทุนที่มีอยู่ในตัวคนไทย นำมาประยุกต์ ปรับใช้ พัฒนาต่อยอด ที่เกิดจากพลังศรัทธา และความเชื่อทางจิตวิญญาณ กระตุ้น ผลักดัน ให้คนไทย เกิดความคิด "ค้นหา ทุน" ความสามารถของตัวเองที่มีในตัว
- สร้างจุดขายในรูปสินค้าและบริการ
- สร้างโอกาสและความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค้นไทยอื่น ๆ ส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน ประเทศ
สิ่งใดที่ช่วยสะท้อนความเป็นทุนคนไทย ?
พลังศรัทธาที่ "ยิ่งใหญ่" ในความรู้สึกของคนต่างชาติ เป็นความรู้สึกที่เมื่อได้สัมผัสก็จะรับรู้ ซึ่งคนไทยสามารถสะท้อนตัวตนความเป็น "อัตลักษณ์" และ "เอกลักษณ์เฉพาะ" ของคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่ง โครงการทุนคนไทยไห้นิยามว่า "Ness" หมายถึงสภาวะ เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็ฯการไหว้ การยิ้ม ความมีน้ำใจ หรืออีกมากมายที่สื่อออกมาถึงความเป็นตัวตนและคุณลักษณะพิษเศษ
Ness จึงเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น Thainess, Asia ness หรือแม้กระทั้ง World ness ทุกแห่ง ทุกที่จึงต้องมี Ness เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สัมผัสได้
ส่งเสิรมอย่างไร...ให้เกิดทุนคนไทย ?
หากไทยทุกคนสามารถค้นหา "จุดเด่น" อันเป้น "จุดแข็ง" ที่มีอยู่ในตัวตนของไทยทุกคน นำมาพัฒนาและต่อยอด จนกลายเป็น "จุดขาย" ในรูปของสินค้าและบริการได้ เป็ฯการสร้างความสำเร็จในเกิดความเข้มแข็งของคนในชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่สากล โดยต้องเร่งส่งเสริมให้คน นึกถึงคุณค่าของความเป็นคน และการใช้ทรัพยากกร หรือต้นทุนนุษย์ที่อยู่ในตนเองนำออกมาใช้ในเพื่อให้เกิดปรากฎการณ์ "SOUL MADE" คือ ทำด้วยใจให้ฝีมือ
โครงการทุนคนไทยดีอย่างไร ?
ดังนั้น โครงการ ทุนคนไทยจะเป็นรากฐานที่ดีต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีิวติและความเป็นอยู่ของไทยทุกคน ส่งต่อความมั่นคงดังกล่าวไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการดำรงอยู่ของความเป็นชนชาติไทยและประเทศไทย ให้ยืนยาวและยั่งยืนสืบต่อไปให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น
กระทั้ง สามารถนำสู่เป้าหมายที่ย่ิงใหญ่และกว้างไกลย่ิงกว่า นั้นคือ การทำให้เกิดสภาวะ "จากกาว่า 60 ล้านทุนคนไทย สู่กว่า 600 ล้านทุนชาวอาเซียน และอีกกว่า 6,000 ล้านทุนมนุษยชาติ"
โครงการ "ทุนคนไทย" จึงเป็ฯการที่ผลักดันให้คนไทยมีจุดเข้มแข็งร่วมกัน พร้อมยกระดับสินค้าและบริการสู่ สากลในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจ ที่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก...
Visitors: 53,884