ยุทธศาสตร์ทุนคนไทย

 

ที่มาและแรงบันดาลใจ ยุทธศาสตร์ ทุนคนไทย

 

“…ชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี

มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า “ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจ

ชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรา

มีอันต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ...”

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

 

นับเป็นโชคดีของคนไทย ที่เรามีพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยในทุกมิติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงตั้ง “พระราชปณิธาน” ในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติ และประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

 

“…คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที

มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน

เป็นคุณสมบัติประจำชาติ

และมีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด

ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา

ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข

ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

…ขอให้ชาวไทยทุกคน ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น

และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง

พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ

ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ

ในอันที่จะร่วมกัน ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่

ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่าง สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญ

ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ

เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับประชาชนชาวไทย

โดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน” 

 

 

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

มาเป็นต้นทุนในกระบวนการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย อันนำไปสู่การเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมของคนในชาติ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อสนองตอบ

ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพทุนคนไทย เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น

คนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ เพื่อความสุขของประชาชน ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และความมั่นคง

ของชาติ ด้วยการรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีความสามัคคี มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะ

เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานบ้านประเทศไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี

 

ภาพรวมยุทธศาสตร์

วีดีโอแนะนำ

Visitors: 48,546