ทุนคนไทย

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้เสนอการจัดการความรู้และ สร้างคุณค่าโดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นทุน

โดยใช้คนไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนสินค้าและบริการ

โดยใช้วัฒนธรรมเป็นทุนและปัจจัยในการผลิต (Mode of Production)

โดยสร้างการจัดการความรู้ความเป็นไทย (Thainess) ไปสู่ทุนทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Intellectual Capital)

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งไปสู่ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

 

 

รูปแบบของความคิดรวบยอดได้ยึดต้นแบบของสแกนเดีย (Scandia Model Intangible Value Creation) แต่ว่าได้ขยายขอบเขต การศึกษาโดยการตรวจสอบอิทธิพลของทุนมนุษย์

โดยใช้ความเป็นไทย (Thainess Capital) เป็นทุน ขับเคลื่อนสู่ การผลิตสินค้าและบริการ

โดยใช้การบริหารความประทับใจแรกพบ (First-Impression Management) ผ่านกระบวนการการบริการของคนไทย (Service Process) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และแตกต่าง

นอกจากนี้ ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้นำเสนอเครื่องมือโปรแกรมความคิด (NLP) และแผนที่ความคิด (Mind Map) สำหรับการจัดการความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม (Training and Development)

สำหรับการสร้างต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (Service Industry and Tourism)

โดยนำเสนอยุทธศาสตร์ในรูปแบบโมเดลทุนคนไทยสู่สากลเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการความรู้การเป็นผู้นำการบริการสร้างสรรค์สู่ระดับโลก

 

Visitors: 47,404