ธุรกิจไทยในเวทีโลก


"ทุนวัฒนธรรม" สู่..เศรษฐกิจฐานความรู้
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นในด้านอุตสาหกรรมในแง่ของผลิตภัณฑ์ การจัดการและการตลาดจนสามารถไปยืนอยู่ในระดับโลกได้ อุตสาหกรรมบริการขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับการกรุตุ้นและสนับสนุนเป็ฯพิเศษ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจุดศูนย์กลางหนึ่งในเอเวียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลไทยได้คาดหวังว่า จะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่น อัญมณี รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการรักษาพยาบาล การบริการเหล่านี้เป็นเพียงทางเดียวที่ประเทศไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์สุขภาพแห่งทวีปเอเชีย
พร้อมทั้งการพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งผลิตภัณฑ์อาหารเช่ิงนวัตกรรม ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยมีกิตติศัพท์ที่เลื่องลือด้านการผลิตอาหารและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยมาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเป็นต้นตำรับของอาหารไทยที่โดเด่นหือการทำอาหารไทย เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล ข้อมูลทางก้านเทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในระดับนี้
ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงผู้ให้บริการการแข่งขันของโลก จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวและสร้างแบบแฟนการรับรู้และเข้าใจทางด้านสังคมที่จำเป็นสำหรับทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเอาใจใส่การขับเคลื่อนอย่างอิสระของบรรดาผู้ให้บริการและแรงงานที่มีทักษะในปี 2558 ที่จะมาถึงพร้อมประชาคมเอาเซียน
นอกเหนือจากการเตรียนมการอย่างเร่งด่วนของทุนมนุษย์ที่ต้องการของประชาคมอาเซียน อีกด้านหนึ่งที่ต้องกระหนักคือการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับโลกาภิวัติน์ และความนำสมัยอย่างต่อเนื่อง นั้นคือสังคมไทยกำลังตกอยู่ในอันตรายต่อการสูญเสียซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยปราศจากความสมดุลด้วยคุณค่าและความเชื่อที่ดาษดื่นมาหลายรุ่น
คนไทยอาจจะเสียคุณลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้ง่ายมาก ในการแลกมาซึ่งรูปลักษณ์ที่เหนือกว่าและความเป็ฯสากลนิยม ในระยะยาวนั้นคนรุ่นใหม่อาจจะตระหนักในทุนทางปัญญาของพวกเขาน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเรียกว่า "ทุนทางปัญญาแห่งความเป็นไทย"
ประเทศไทยกำลังมุ่งไปสู่การบูรณาการในภูมิภาคอย่างบริบูรณ์ ด้วยการก่อตั้งสมาคมเอเชียอาคเนย์ (ASEAN) ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักใหย๋ คือ ชุมชนเศรษฐศาสตร์อาเซียน ชุมชนสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และชุมชนการเสืองความมั่นคงอาเซียน
ประเทศไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหนึ่งของอาเซ๊ยนมาตั้งแต่ต้น เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ดังระบุในคำแถลงการณ์กรุงเทพมหานคร ความคาดหลังคือประเทศไทย จะเล่นบทผู้นำในการสนองตอบความปรารถนาของประชากรอาเซียน จำนวนราว 600 ล้านคน
เนื่องจากมีความสำคัญในการเจริฐเติบโตอย่างรวดเว็วของบรรดาประเทศภูมิภาค จึงจำเป็ฯต้องมีการจัดการโภคทรัพย์และทุนของเรา เนื่องด้วยการเติบโตดังกล่าว และยังคงไว้ซึ่งความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพของการเจริญเติบโตก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
การพัฒนาทุนมนุษย์อาจจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในการสร้างโภคทรัพย์ให้มากขึ้นบนมรดกของชาวเอเวียและความเป็ฯไทยของเราและภูมิปัญญาประเทณีได้สรรค์สร้างผู้ชนิผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ประเทศมีความแตกต่างและเข้มแข็งพร้อมทั้งมีจุดยืนในภูมิภาคในการแข่งขันกับสากลโลก
Visitors: 54,079