ชีวาศรม

ชีวาศร
(Chiva-Som)

ผู้ก่อตั้งชีวาศรม คือ นายบุญชู โรจนเสถียร และได้สนับสนุนให้ชีวาศรมก้าวสู่การเป็นสปาที่ดีที่สุด และมีเอกลักษณ์ที่มุ่งเข้าหาปรัชญา ทางศาสนาพุทธ เติมเต็มเข้าไปภายในประสบการณ์ของชีวิต ซึ่งพัฒนามาจากการที่เขามีประสบการณ์ในเข้าสปามาแล้วรอบโลกเป็น เวลาหลายปี
ชีวาศรม (Chiva-Som) จึงกลายเป็นรีสอร์ทด้านสุขภาพระดับนานาชาติของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับไว้ต้นๆ “สปา...จุดหมาย ปลายทางแห่งโพ้นทะเล” (Oversea Destination Spa) และอยู่ในตําแหน่งที่ 5 จาก 100 อันดับ สปาสุดยอดระดับโลก ถือได้ว่าเป็นส ปาสิ่งที่ดีที่สุด (Best of the Best) ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร Conde Nast Traveller
คําว่า “ชีวาศรม” (Chiva-Som) หมายถึง แหล่งของชีวิต (haven of life) เป็นค่าที่ละเอียดอ่อนเพื่อช่วยให้แขกสามารถยกระดับสติ ปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ ชีวาศรมจึงได้จัดให้มีสปาและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุสิ่งที่ดีกว่า สําหรับคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายและจิตใจ
เครื่องมือจัดการความรู้ที่เป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของชีวาศรม
ทุกองค์ประกอบของชีวาศรม ที่โน้มเข้าหาสิ่งที่ดีที่สุดของโลก เปรียบได้กับสถาปนิกผู้ผสมผสานการออกแบบของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้และตะวันตก โดยให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้พบกับประสบการณ์ในระดับที่สูงที่สุด เกี่ยวกับความเป็นกันเองของคนไทยใน สภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ และความถูกต้องเป็นแก่นแท้ของการให้บริการ
การบริการยังคงไว้ซึ่งคํามั่นสัญญาที่ปฏิบัติได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นดุลยภาพระหว่างมาตรฐานระดับสากล และคุณค่าทางจิตวิญญาณแบบไทย ความเป็นไทยเป็นจุดเน้นของชีวาศรม โดยการนําปรัชญา “ทางสายกลาง” ของพระพุทธศาสนา เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเติม เต็มการคาดคะเนภายในตนเอง จนก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจ
แนวทางการพัฒนาตนเองทั้งหมด เริ่มจากตนเอง (อัตตา) ไปสู่ผู้อื่น (อนัตตา) ในเชิงสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่ใช่การบุกรุกจู่โจมในการเข้ารวม กับสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ
ขณะที่วิธีทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตกต้องใช้รูปธรรม เป็นพื้นฐานสําหรับการรักษาเยียวยา การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติด้าน มาตรฐานต่างๆ การสร้างความสมดุล ความสมมาตร และความเข้ากันได้ด้วยความงามตามธรรมชาติ เพื่อสร้างให้คืนความเป็นคนหนุ่มสาว และความ ต้องการที่ดูดีกว่าในวิถีทางแห่งการพัฒนาภาพลักษณ์ พนักงานมีประสบการณ์ในการส่งความคิดที่ชอบบริการ สามารถสัมผัสความ ละเอียดอ่อน จึงสามารถส่งเสริมดุลยภาพตามธรรมชาติให้แก่ลูกค้าได้
การบริการที่สามารถส่งทอดเอกลักษณ์แบบไทยที่ชีวาศรม ทุกคนทํางานหนักเพื่อรักษาคุณภาพในการบริการ ขณะเดียวกันพวก เขาก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ แบบตะวันตก เพราะว่าไว้วางใจในอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
โดยสรุปการบริหารความรู้ ชีวาศรม ได้บูรณาการองค์ประกอบที่ดีที่สุดของโลกทั้งเก่าและใหม่ จากภายในและภายนอก ทั้งรูปแบบตะวัน ออกหรือตะวันตก ด้วยการปรับความแตกต่าง (paradigm shift) ให้ผสานเข้าหากันในการเยียวยา เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีทั้งหมดให้แก่ มนุษยชาติ และเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
แผนผังของ Venn ที่แสดงถึงปัจจัยเกื้อกุลที่สําคัญของชีวาศรม
ตําแหน่งตราสัญลักษณ์ (Brand's Positioning) แท้จริงแล้วชีวาศรมได้นําาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้โลก จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ ให้การเยียวยาทางร่างกาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติของตะวันตก ส่วนทางด้านจิตใจเป็นเรื่องราวการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของตะวันออก โดยการเน้นความสมดุลระหว่างทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และวิญญาณ โดยผสานวิธีการดูแลสุขภาพในมิติด้านร่างกายและจิตใจเข้า ด้วยกัน ด้วยแนวคิดนี้ ชีวาศรมจึงสามารถเข้าหาลูกค้าด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขาได้ดีกว่า
การนําเสนอคุณค่า (Value Proposition) และ สัมพันธ์ภาพ (Relationship) เป็นความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อ เนื่อง ดังนี้
- การยอมรับ (Acceptance) การยอมรับแต่ละคนดังที่พวกเขาเป็น และทํางานกับพวกเขาตามความคาดหวังของพวกเขา
- การเปิดเผย (Openness) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการที่จะเรียนและเติบโต
- ความยืดหยุ่น (Flexibility) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรม
- ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความต่อเนื่องในการส่งมอบตามสัญญา และไม่เคยการเรียกร้องใดๆ ที่เป็นเท็จ
- วัฒนธรรมและประเพณี (Culture and Tradition) การบูรณาการวัฒนธรรมไทยด้วยความเคารพในทุกๆ สิ่งที่เราท่า
ตราสัญลักษณ์ที่เป็นบุคลิกภาพ (Brand Personality) ความอบอุ่น ความสุภาพและการ ทะนุถนอม ความเงียบขรึมและมั่นใจ การสร้างสรรค์ ความเชื่อถือได้ และความมั่นคง นี่คือคุณลักษณะที่โดดเด่นแท้จริงของชีวาศรม โลโก้ชีวาศรม ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อนําเสนอประวัติที่สง่างาม หรูเลิศ และความมีชื่อเสียงของชีวาศรม โลโก้สามส่วน (Tri-part logo) นําเสนอสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งรวมอยู่ในสุขภาพ อันเป็นกุญแจสู่ความสมบูรณ์ของ บุคคล
ชีวาศรมได้คัดเลือกสามสีหลัก เพื่อสร้างบุคลิกภาพ
สีเขียว (ความสดชื่น ชนฉ่า และสงบเงียบ หมายถึง ความนุ่ม สมดุล และอบอุ่น)
สีบรอนซ์ (รวย ได้ราคา และตลอดกาล หมายถึง ความมั่นใจในสินค้าและการบริการ)
สีขาว (ร่วมสมัย และเป็นกลาง หมายถึง การเพิ่มความชัดเจน ความสว่าง และสนับสนุนสีเขียว และสีบรอนซ์ โดยขับเน้นให้สีทั้งสองโดด เด่นบน เป็นการเชิดชูให้เกิดความยืนหยัดขึ้นมาได๋)
โลโก้ Chiva-Som นําเสนออย่างระมัดระวังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งรวมกันเข้าในสุขภาพ และเป็นกุญแจสําคัญในการเติมเต็มให้แก่บุคคล
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชีวาศรม
ผู้ก่อตั้งชีวาศรม ได้รับรู้ว่าคุณค่าที่สะสมความเป็นไทยนั้น ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทุนมนุษย์และองค์กร มารยาทไทยและความเป็น กันเองนั้น เป็นสิ่งได้รับการยอมรับและรับรู้ได้ในระดับนานาชาติ เขาจึงปรารถนาที่จะพัฒนาการฟื้นฟูและศูนย์บริการการดูแลสุขภาพ สําหรับประโยชน์สุขของประเทศ
ดังนั้น เขาจึงได้สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกของสปาที่เทียบเท่าการดูแลในระดับโรงพยาบาล ให้เปรียบดังเป็นโรงแรมหรูแต่ไม่ใช่ โรงแรม รูปแบบเป็นการผสมผสานจากหลักการของตะวันตกและตะวันออกทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ตัวแปรสําคัญของชีวาศรม คือ “ความเป็นไทย” ความเป็นไทยแท้จริง จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมทางด้านการบริการแบบไทย แต่รับรู้ด้วยหลัก การทั้งของทางตะวันตกและตะวันออก
การเข้ามาเป็นสมาชิกที่ชีวาศรมนั้น จะต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจ ชีวาศรมจึงได้สร้างสถาบันฝึกอบรมขึ้นมาคู่ขนาน เพื่อฝึก อบรมคนทั่วไป โดยแบ่งส่วนของสปา ตามด้วยการฝึกอบรมอีกส่วนหนึ่ง ก่อนจะสมัครมาเป็นสมาชิกภาพกับชีวาศรมได้ นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ จะเน้นไปที่ปรัชญาและมาตรฐานแห่งการบริการแก่พนักงานใหม่เพื่อทําให้พวกเขาเต็มที่พร้อมที่ในการให้ บริการ
ความเชื่อที่ว่านั้นได้รับการถ่ายทอดออกมาว่า ความเป็นไทยและพุทธศาสนาเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่า อิทธิพลของศาสนาพุทธมีต่อคนไทยอย่างแนบแน่นตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ ก่อให้เกิดนิสัยแบบไทยที่รู้สึกดีในการ ให้บริการและมีความสุภาพเรียบร้อย
ภาษาที่รวมการบริหารความเป็นไทยนั้น เต็มไปด้วยความสุภาพ ความละเอียดอ่อน และการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีใน การบริการความประทับใจครั้งแรก พวกเขาควรมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรโดยไม่เสแสร้ง
ผลที่ได้สอดคล้องกับการสร้างประเด็นในกระบวนการบริการและความสําคัญของประสาทสัมผัสทั้ง 6 โดยได้สรุปไว้ในตารางดังนี้
ประสาทสัมผัส ทั้ง 6 หัวข้อสําคัญในกระบวนการบริการ การให้คะแนนความสำคัญ
(สูง-กลาง-ต่ำ)
การมองเห็น ศาลาไทย คนไทย ประดับประดาแบบไทย และเครื่องประดับตกแต่ง ผ้าไหมไทย สูง
การได้ยิน ดนตรีไทย ปานกลาง-สูง
การลิ้มรส ผ้าไหมไทย อาหารไทย และผลไม้ สูง
การดมกลิ่น สมุนไพร อาโรมา สูง
การสัมผัส การนวดโบราณของไทย ความแปลกใหม่ ความเป็นอยู่ที่ดี สูง
การหยั้งรู้ การรำพึงภาวนา การเยียวยาด้วยวิธีธรรมชาติ การรักษา สุขภาพทั้งครบ ความสงบเงียบจากภายใน สูง
Visitors: 54,078