ที่มาและแรงบันดาลใจ


ที่มา และแรงบันดาลใจ
ยุทธศาสตร์ ทุนคนไทย
“…ชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า “ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจ ชาติไทยเราดํารงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมือง และความเป็นไทย พร้อมบริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรา มีอันต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
นับเป็นโชคดีของคนไทย ที่เรามีพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เพื่อเป็นแนวทาง การดํารงชีวิตให้แก่คนไทยในทุกมิติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงตั้ง “พระราชปณิธาน” ในอันที่จะทํานุบํารุงประเทศชาติ และประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ความว่า
“...คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที
มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน
เป็นคุณสมบัติประจําชาติ
และมีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา
ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
...ขอให้ชาวไทยทุกคน ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น
และทําความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง
พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ
ให้มีความมุ่งมั่น มีกําลังใจ
ในอันที่จะร่วมกัน ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่
ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่าง สําเร็จผลเป็นความดีความเจริญ
ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ
เป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับประชาชนชาวไทย
โดยเต็มกําลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน”
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้น้อมนําพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา” ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาเป็นต้นทุนในกระบวนการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย อันนําไปสู่ การเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมของคนในชาติ ที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพทุนคนไทย เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น คนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ เพื่อความสุขของประชาชน ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และความมั่นคง ของชาติ ด้วยการรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีความสามัคคี มีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานบ้านประเทศไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
หลักการ
ยุทธศาสตร์ ทุนคนไทย
“ทุนคนไทย เป็นสิ่งที่มีมาโดยตลอดคู่กับความเป็นชาติ
เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวคนไทยทุกคน เป็น DNA ของชาติ
เป็นต้นทุนชีวิตที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้ได้ไม่มีวันหมด เป็นทุนที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้
สามารถนํามาพัฒนาเป็นจุดแข็งของประเทศ เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์
ให้เป็นรากฐานความมั่นคงของบ้านประเทศไทย อย่างยั่งยืน”
ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
ในภาวะที่โลกกําลังจัดระเบียบใหม่ในแทบทุกด้าน ประชาชนจําเป็นต้องมีอาวุธทางปัญญา เพื่อรับมือกับภัย คุกคามทุกรูปแบบที่จะมาถึง โดยเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ คุณค่าทุนในตัวเอง ทุนในชุมชน ทุนในสังคม และ ทุนความเป็นชาติ ด้วยการสร้างจิตสํานึกของประชาชน ให้มีจิตสํานึก ความเป็นพลเมืองและมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ เป็นพลังอํานาจแห่งชาติ ด้วยกระบวนการติดอาวุธ ทางปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เป็นรากฐาน ความมั่นคงของชาติ โดยยึดเอาผลประโยชน์แห่งชาติ เป็นเป้าหมายสูงสุด
ยุทธศาสตร์ ทุนคนไทย ถือเป็นอาวุธทางปัญญาที่มาจากจุดแข็งและจุดร่วมของคนในชาติ เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการสร้างพลังอํานาจแห่งชาติ อันประกอบด้วย กําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด และกําลังปัญญา ผนวกกับ จิตสํานึกความรักชาติ เพื่อการดํารงและบํารุงชาติ สู่ประโยชน์สุขร่วมกันของคนในชาติ เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม สามารถเสริมสร้างความภูมิใจในชาติ และความเป็นคนไทย นําพา แรงบันดาลใจที่จะทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนทุกภาคส่วนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สามารถนํามาเป็นเครื่องมือทางความคิด ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ สร้างจิตสํานึก ทัศนคติและอุดมการณ์ร่วม “รู้รักสามัคคี” เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยด้วยกระบวนทัศน์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โดยการนํากระบวนการพัฒนา ทุนทางปัญญาไทย มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจทุนคนไทยสร้างสรรค์ เป็นการสร้างคุณค่าด้วย ฐานองค์ความรู้ (Knowledge-based) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่มีอยู่ ในตัวคนไทย ทุกคน สามารถขับเคลื่อนเป็นทักษะทุนคนไทยที่มีคุณค่า นําพาสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สู่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย โดยใช้ “กระบวนการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย” ที่มี “ทุนคนไทย” อันประกอบด้วย ความเป็นคนไทย ความเป็นไทย ความเป็นชาติ เป็นฐานคิด โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อน ต้นทุนชีวิตที่ไม่ต้องซื้อหา และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน มีอยู่ใน ทุกชุมชน นํามาสร้างสรรค์ ต่อยอด เชื่อมโยง ผสานคุณค่า ให้เป็นพลัง “ทุนทางปัญญาไทย” เพื่อนํามาสร้างเสริมเป็น “เศรษฐกิจทุนคนไทยสร้างสรรค์” สร้างศักยภาพทักษะและฝีมือแรงงานไทยที่โดดเด่น และแตกต่าง พร้อมเป็นรากฐานแห่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป็นเสาเข็มความมั่นคงของชาติ ทั้งในระดับกายภาพและจิตใจ โดยใช้ความหลากหลายเชิงชีวภาพ ความหลากหลาย เชิงวัฒนธรรม และภาษาบริการอย่างไทย Gross National Service (GNS) เพื่อสร้างบ้านประเทศไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และมั่นคง พร้อมรับ ทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สู่คุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุข สังคมสันติสุข และประเทศไทย มั่นคง อย่างยั่งยืน

 

Visitors: 54,078