แนวคิดยุทธศาสตร์


“ทุนคนไทย…สู่สากล”
(WORLD THAINESS CAPITAL)
ทุนคนไทย (Thainess Capital) เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวคนไทยทุกคน ที่สามารถนำมาขับเคลื่อนสินค้าและบริการ ของประเทศอย่างโดดเด่นและแตกต่าง
เป็นจุดแข็งของประเทศที่ไม่สามารถลลอกเลียนแบบได้

ความเป็นคนไทย (Thainess as New Capital) นั้นสามารถนำความเป็นไทยสร้างมูลค่าเพื่อสู่เศรษฐกิจของประเทศ
โดยความเป็นคนไทยนั้น มีความโดดเด่นดต้านการบริการที่ได้รับการยกย่องและยอมรับในระดับโลกมาเป็นเวลานานในอุตสาหกรรมการบริการนั้นประเทศได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ 1 ในระดับโลก (World-Class Service) มาโดยต่อเนื่อง อาทิ
โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok
Jim Thompson
ชีวาศรม
การบินไทย
ร้านอาหาร Blue Elephant
และ ธุรกิจและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย
เป็นที่เด่นชัดว่า คนไทยเป็นผู้ใช้บริการที่ประทับใจ (Thainess Service Mind as New Capital) และทำให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำถึงความเป็นเลิศด้านบริการ (Best-Practice in Service) มาเป็นเวลาช้านาน
ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา “ภาษาบริการ” โดยใช้ความเป็นไทยเป็นทุนและคนไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนออกมาเป็นบริการสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ (Thainess Capital as Word-Class Service Language Best-Practice)
จากแนวความคิดดังกล่าง การพัฒนายุธศาสตร์โดยใช้ทุนทางปัญญาเป็นทรัพยากรหลัก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ในการนำทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนทุนมนุษย์
เพื่อการสร้างความพร้อมของแรงงาน การมีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานที่เข้มแข็ง การสร้างสังคมแห่งผู้ประกอบการ การสร้างประเทศบนเศรษฐกิจฐานความรู้ สู่ระบบการผลิตสินค้าและบริการ
โดยใช้ทักษะความเป็นคนไทยในการให้บริการ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสู่การสร้างความสำเร็จของการเป็นผู้นำการบริการในระดับโลก
ด้วยกรอบแนวคิด “World Thainess Capital” เพื่อนำทุนคนไทยสร้างสรรค์สินค้าและบริการสู่สากล จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำตลอดห่วงโซ่มูลค่า
Visitors: 54,078